Příhody z projektování I. - 1.díl

Počátkem roku 2011 mne navštívil nový zákazník.  Přinesl s sebou projekt svého rodinného domu. Projektu předcházela koupě malé venkovské usedlosti v Jižních Čechách. Následující stavební záměr byl velmi zajímavý – původní obytné stavení mělo sloužit nadále pro rekreační bydlení. Místo stodoly, která byla zbourána z důvodu svého havarijního stavu, byl navržen nový rodinný dům, který přesně kopíroval půdorys i tvar původní stodoly. Architektonický výraz celku měl zůstat zachován.

Tento pěkný záměr byl vpraven do prováděcího projektu, který řešil novostavbu i stavební úpravy ponechaného stavení. Zákazník potřeboval prodiskutovat pár maličkostí nového projektu a žádal mne jen o několik málo rad. Projekt, který vzápětí rozložil na stole mne nenadchl, spíše zarmoutil. Tento výsledek jistě dlouhých diskuzí a navrhování vykazoval  množství chyb a nedostatků. Debaty nad projektem byly dlouhé a bolestné nejen pro klienta.

Velmi opatrně jsem klientovi vysvětlil, že ztráta 100 tisíc, což byla cena projektu, není tak veliká. Realizací domu podle předloženého projektu by mu vznikla ztráta 20 až 30krát větší – taková byla hodnota novostavby. V takovém domě by se mu žilo špatně a nepohodlně. Případná prodejní cena domu by byla nízká. Nový majitel by pravděpodobně přikročil k rozsáhlé přestavbě.

Dohodli jsme se na přepracování projektu tak, aby zmíněné nedostatky byly odstraněny. Základy nového domu již byly hotové; mým úkolem bylo navrhnout rekonstrukci dosud neexistujícího domu. Návrh prošel mnoha postupnými změnami. Aby nedošlo ke zpoždění a stavební práce mohly být zahájeny na jaře podle původního harmonogramu, nakreslil jsem výkresy hrubé stavby v předstihu. V současnosti je dům pod střechou a provádí se vnitřní stavební práce. S výsledkem jsme oba – zákazník i já – spokojeni.

 

Původní projekt a nové řešení si můžete prohlédnout na připojených obrázcích.V komentářích jsou uvedeny chyby a nedostatky původního projektu a způsob jejich odstranění v novém projektu.

JV   2.1.2013

KOMENTÁŘ  K  PŮVODNÍMU  PROJEKTU:

 

Místo stavby se nachází v nadmořské výšce 550 m n.m. Směr převládajících větrů je SZ. Dům je volně stojící na okraji obce – poloha málo chráněná, klimatické podmínky drsnější.

NOVÝ DŮM – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

PŘÍZEMÍ:

 1. není řešeno závětří – ochrana vstupních dveří před deštěm
 2. není řešeno vstupní zádveří – ochrana před pronikáním chladu při otevírání dveří
 3. tvar schodiště je nevhodný, šikmé stupně jsou nepohodlné a nebezpečné, jejich užší část nesplňuje normové požadavky na poměr výšky a délky schodů
 4. chybně volená poloha schodiště neumožňuje vybudovat závětří
 5. v kuchyni chybí místo pro stůl
 6. uspořádání kuchyňské linky je nevhodné, dřez by měl být u okna
 7. stěna obývacího pokoje (štítová stěna domu) je orientovaná na jihozápad, přesto je bez oken – nezvyklé, nevhodné z hlediska vnitřní pohody bydlení a tepelné bilance domu, nevhodné esteticky – okna ve štítech domů jsou pro lidovou architekturu jižních Čech typická
 8. okna ložnice jsou orientována na severozápad – do dvorku, ložnice je prakticky neosluněná, protože západní slunce je stíněno současným domem, ložnice není obytná z důvodu nedostatečného oslunění (dle ČSN)
 9. umývárna se záchodem a šatna vedle ložnice jsou nevhodně umístěny při východním průčelí domu, blokují možné ranní oslunění ložnice a hezký výhled z okna ložnice
 10. dle ČSN – záchod nesmí být přístupný přímo z ložnice, navíc oddělen jen  posuvnými dveřmi
 11. dle ČSN – šířka dveří do záchodů, umýváren a koupelen musí být nejméně 70cm, v projektu pouze 60cm
 12. navržená okna do obytných místností jsou malá (85 x 125cm) a neestetická, denní osvětlení místností je nedostatečné
 13. interiér obývacího pokoje nelze dobře navrhnout – umístění jídelního stolu, sedací soupravy, televizoru a krbu bude chaotické a neestetické
 14.  
 15. PODKROVÍ:
 16. příliš velká plocha chodby – vyplývá z nevhodně zvoleného tvaru schodiště
 17. navržená pracovna je velmi malá, pouze jedno okno (85 x 125cm) je malé pro denní osvětlení, pracovní stůl u okna má osvětlení zprava (vhodné pro leváka – investor je pravák)
 18. navržený volný otevřený prostor nad obývacím pokojem nemá žádné využití, nevhodný z hlediska vytápění (viz klimatické podmínky), středová lávka a 2 ochozy podél stěn jsou nepochopitelné z hlediska účelu, stropní trámy, které nesou lávku a ochozy zabraňují průhledu do prostoru podkroví
 19. denní osvětlení ložnice je nedostatečné, dvě okna (85 x 125cm)  jsou nedostatečná, okna ve štítech byla z estetických důvodů menší než v přízemí, projektant tuto zásadu ignoruje
 20. v umývárně jsou dva vyrovnávací schody – nevhodné, nepohodlné, provozně nebezpečné, východ z umývárny na půdu (se dvěma dveřmi za sebou) je neúčelný, zhoršuje interiér umývárny, zvyšuje tepelné ztráty, pro denní osvětlení stačí jedno okno, navržená dvě střešní okna jsou nevhodná, špatně přístupná  (parapet je ve výšce 2,2m), budou se rosit – skutečný výškový rozdíl stropů nového a starého domu je 80cm, projektant pouze odhadl sklon staveniště, nezajistil si jeho výškové zaměření, je to vážná chyba projektu, v umývárně by muselo být 5 schodů pro vyrovnání výškového rozdílu podlah, umývárnu nelze takhle umístit
 21. půdní prostor v místě umývárny  je využit jen z poloviny – neekonomické vzhledem k ceně nového stropu a celkového zateplení střechy
 22.  
 23. NOVÝ DŮM – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:
 24. rozměry oken a délky jednotlivých úseků zdí nerespektují rozměrový modul zdících cihel – HELUZ 25cm, je nutné řezání cihel ve značném množství, v každé zdící vrstvě, možné použití atypických zdících doplňků je drahé
 25. ve střední části hlavního průčelí je v půdorysu navrženo předsazení obvodové zdi   o 15cm – nelze bez řezání cihel vyzdít – cihly HELUZ tohoto rozměru se nevyrábí
 26. obvodové zdivo v podkroví je zesíleno o 5 a 10cm, projekt předepisuje pro toto atypické zdivo kombinaci cihel různých tlouštěk: 11,5, 24, 36,5, 40, 44, 50cm – překombinované, pracné, technicky nevhodné – estetická hodnota podélného prvku v průčelí je nepřesvědčivá
 27. ložnice v přízemí je zastropena dřevěnými viditelnými trámy na šířku místnosti 6,0m – statický limit je 4,5m, projektant navrhl podepření stropních trámů v jedné třetině jejich rozponu ocelovým nosníkem a ocelovým sloupkem spočívajícím na betonové základové patce – nosník a sloupek jsou skryty ve zděné příčce tloušťky 15cm, kombinace konstrukcí je velmi neobvyklá, nevhodně volená, příčka bude v místě vložených ocelových konstrukcí časem praskat
 28. vrcholová vaznice nad obývacím pokojem je příliš dlouhá, má délku 6,0m – statický limit je 4,5m, konce vaznice jsou podepřeny šikmými sloupky (tzv. pásky), sloupky jsou kotveny do nosného zdiva – CHYBNÉ, prakticky nemožné – zdivo HELUZ je děrované, jeho pevnost pro kotvení ocelových prvků a šikmých sil je velmi nízká
 29. pod hřebenem střechy jsou navržena 2 ocelová táhla visící volně v prostoru, účel této konstrukce je nejasný
 30.  
 31. PŮVODNÍ STAVENÍ – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:
 32. zmenšení oken a změna jejich polohy jsou nevhodné, neestetické, posunutá okna neodpovídají vnitřní dispozici, jejich nová poloha je neodůvodněná, jsou to zbytečně vynaložené investiční náklady
 33. projekt ruší původní dveře se zaklenutím mezi předsíní a kuchyní, navrhuje rozšíření otvoru – původní zaklenutí nad dveřmi je tak zničeno – necitlivé
 34. nový komín pro místnost vytápění je chybně umístěn u okapu střechy (dle ČSN komín musí být vyšší o cca 50cm než hřeben střechy) – komín je velmi vysoký, bude se špatně prohřívat, bude mít proto špatný tah, je neestetický
 35. chodba mezi novým a starým domem je zbytečná, dispozice je rozdrobena na mnoho malých místností
 36. místnost pro vytápění je chybně nazvána kotelnou (kotelny jsou od 50 MW a více), dveře do místnosti se musí otevírat ven ve směru možného výbuchu, v projektu jsou oboje dveře chybně – otvíravé dovnitř
 37. projektant navrhuje doplnění drobných architektonických prvků na fasádě pomocí lepeného polystyrenu různých tlouštěk – chybně zdůrazňuje štít domu zesílenou tloušťkou polystyrenu – pro místní lidovou architekturu je naopak typická jedna úroveň líce všech zdí včetně štítů – členění omítek bylo řešeno pouze rozlišením struktury omítky
 38.  
 39. PŮVODNÍ DŮM – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:
 40. projekt volí nevhodnou technologii stropů: ocelové nosníky, VSŽ plechy s betonovou armovanou deskou – použití tohoto typu konstrukce je neopodstatněné, obtížně proveditelné (pravděpodobně bylo by nutné odstranit současný krov pro montáž stropu a zase ho zpětně osadit, nebo ocelové nosníky „podvlékat“ pod současný krov ručně – váha jednoho nosníku je cca 500kg), tento druh stropů se používá pro těžké rekonstrukce velkých vícepodlažních budov s využitím jeřábů, při požadavku na vysokou únosnost stropů – navržené řešení je velmi nákladné a pracné
 41. navržené zateplení obvodového zdiva kontaktním systémem (lepený polystyren) je nevhodné – lepší by byl odvětrávaný systém z důvodu vysoké přirozené vlhkosti smíšeného zdiva (kámen + cihla), zdivo bude vlhnout a plesnivět
 42.  
 43. VENKOVNÍ ÚPRAVY:
 44. venkovní prostor s pergolou u štítové zdi nemá přímou návaznost na obývací pokoj, ohraničení zpevněných ploch betonovými obrubníky je vhodné spíše do městského prostředí, nikoliv do prostředí venkova, navržený tvar plochy je příliš geometrický a nehezký
 45. chybí přístřešek pro osobní auto
 46. navržená vrata na dvorek jsou neúčelná, na dvorek nelze vjíždět
 47. přemístění kanalizační jímky ze dvorku na zahradu je technicky a finančně náročné, vyžaduje prokopání podlahy v pokoji původního stavení pro kanalizaci
 48.  
 49. ZÁVĚR:
 50. Celkové architektonické pojetí projektu je chybné. Návrh prozrazuje, že autor není architekt. I zdánlivě drobná a nevýznamná stavba by měla odrážet základní architektonickou zásadu – PRAVDIVOST. Autor navrhl novostavbu rodinného domu v duchu lidové architektury 19. století. Stejně tak navrhl změnu fasád původního obytného stavení a upravil tvar a polohu oken tak, aby vytvořil zdání domu postaveného v této době. Takový architektonický přístup byl odmítnut již na začátku 20. století, tedy téměř před 100 lety. Napodobování architektonických stylů dob minulých je falešné a chybné.
 51. Autor se mýlí, pokud dobu stavby původního stavení klade do 19. století. Obytné stavení bylo postaveno v roce 1924. Tento letopočet byl objeven na trámu krovu. Tomu odpovídá i tloušťka obvodových stěn 45cm a odlišný, ve své době moderní, tvar třídílných oken. Pouze klenutý sklípek a přilehlá obvodová zeď tloušťky 70cm s jedním oknem je z 19. století. Z těchto skutečností vyplývá, že dům prošel dvěmi fázemi výstavby, tato skutečnost je zajímavá a její setření přestavbou je nevhodné.
 52. Nové architektonické dílo má odrážet dobu svého vzniku a současně být v citlivém kontextu s původní zachovanou architekturou. Projekt tuto zásadu nerespektuje.
 53. Stavební řešení nevhodně a zbytečně kombinuje různé stavební technologie, které stavbu komplikuje a významně prodražuje.
 54. Dispoziční řešení vykazuje množství zásadních chyb, půdorys domu není dobře využit, dispozice je rozdrobena na mnoho malých nepotřebných prostorů, vkládané vyrovnávací schody v podkroví snižují pohodlnost a komfort bydlení. V domě jsou zcela zbytečně navrženy 3 sprchy pro 2 ložnice. Chybí zadní (zahradní) vstup do nového domu, při návratu ze zahrady je nutné „obíhat“ celý dům až k hlavnímu vstupu. Zahrada u domu je poměrně rozlehlá (cca 1500 m2) a je situována za domem – vstupovat ze zahrady  do domu přes obývacího pokoj není vhodné a při deštivém počasí ani možné.  Projekt neřeší základní interiérové rozvržení. Obývací pokoj, kuchyň a pracovna mají nevhodně zvolené půdorysné rozměry – řešení interiéru bude obtížné. Projekt svou podrobnou propracovaností vzbuzuje zdání dobré kvality. Množství detailů, „zvláštností“ a nestandardních řešení zakrývá bezradnost autora projektu a jeho nedostatečnou kvalifikaci k projektování tohoto druhu zdánlivě jednoduchých staveb. Projektant si neuvědomuje svou zodpovědnost vůči investorovi jako subjektu, který chce své peníze vynaložit účelně a efektivně a výsledek jeho práce bude dlouhodobě využívat.

 JV   4.1.2013 

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png