Náš pohled na architekturu

Architektura by neměla překvapovat samoúčelností tvarového řešení. Architektura by měla být naším klidným, účelným a příjemným partnerem. Nemusí vykřikovat, nemusí překřikovat své okolí.

Práce ateliéru tíhne ke standardním architektonickým výrazům a použití různých kompozičních a dispozičních principů. Nebrání se moderním výrazům staveb, nepodléhá ale beze zbytku všem současným architektonickým trendům, čerpá především z funkcionalismu a minimalismu.

Naše práce je založena na podrobném prostudování a pochopení potřeb klientů, hledání souladu navrhované stavby s jejím okolím z hlediska tvarového, objemového a barevného řešení, použitím exteriérových a interiérových materiálů. Návrhy předkládáme ve více variantách, které pečlivě vyhodnocujeme a porovnáváme ve všech aspektech. Rozhodujícím posuzovatelem předložených alternativ je vždy klient.

Důraz klademe na celkový harmonický výraz stavby, na soulad architektonického a stavebně-konstrukčního řešení, správné a nekomplikované technické řešení, koordinaci všech profesí a jejich vztah k výrazu interiéru.

U rekonstrukcí pečlivě zvažujeme a posuzujeme technický stav stávajících konstrukcí a jejich nejlepší využitelnost.

Důležitým faktorem návrhu je dodržení finančního limitu stavby stanoveného klientem.

Ateliér Vrbík zahájil svou činost v roce 1990.

Architektonickou kancelář tvoří  Ing.arch. Jiří  Vrbík, Ing.arch. Martina Langerová a Vojtěch Vrbík (vizualizace). Spolupracujeme s projektanty všech navazujících profesí.

Zajišťujeme inženýrskou činnost a projekční práce podle požadavků objednatelů

1. před zahájením výstavby:

 • vyhledávání vhodných pozemků pro výstavbu
 • zajištění geologického a hydrogeologického průzkumu
 • zaměření stávajícího stavu stávajících objektů (pro rekonstrukce)
 • zajištění vyhledání geopatogenních zón (pro obytné objekty)

2. před zahájení projekčních prací:

 • objemová studie pro ověření investičních záměrů
 • návrhy alternativních řešení
 • architektonické studie
 • vizualizace exteriérů a interiérů

3. projekční práce:

 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • projektová dokumentace pro realizaci stavby
 • návrhy a projekty interiérů

4. inženýrská činnost:

 • zabezpečení dokladů pro územní řízení
 • zabezpečení dokladů pro stavební řízení

5. v průběhu stavby:

 • autorský dozor při provádění stavby

6. po dokonční stavby:

 • projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 • účast při kolaudačním řízení